Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Anasözleşme Değişkliği

YAPI KOOPERATİFLERİNİN ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

Anasözleşme değişiklik yetkisi

Yapı kooperatiflerinin ve birliklerinin anasözleşmelerinde yer alan unvan, süre, sermaye ile Konut Yapı Kooperatifleri ve Toplu İşyeri Yapı Kooperatiflerinin merkez değişikliklerine yönelik anasözleşme değişiklik taleplerine ilişkin iş ve işlemler kooperatifin merkezinin bulunduğu Müdürlük tarafından yapılır. Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin merkez değişiklik talepleri Müdürlükçe değerlendirilmez. Belirtilen kooperatif anasözleşmelerinin yukarıda sayılan hükümleri dışında kalan anasözleşme değişiklikleri ise Bakanlık tarafından gerçekleştirilecektir.

Anasözleşme değişiklikleri sırasında istenilecek belgeler

Anasözleşme değişiklik başvuruları sırasında istenilecek bilgi ve belgeler Bakanlık internet sitesinin Yapı kooperatifleri sisteminin (e-kooperatif) vatandaş bilgilendirme portalında yayımlanır. Anasözleşme değişikliği için Müdürlüğe doğrudan veya e-devlete başvuru yoluyla elektronik ortam üzerinden müracaat edilir. Başvuru ekinde,

a)Değiştirilmesi düşünülen maddenin eski ve yeni halinin karşılıklı olarak 6 nüsha halinde yazılmış ve yönetim kurulunca imzalanmış metni, (Ek- 1)

b)Anasözleşme değişildiğinin gerekçesini içeren yönetim kurulu kararı örneği ve Karar defteri açılış sayfası (İlgili madde değişikliklerinin belirtilmiş olması aranmalıdır),

c)Kooperatifin kuruluş ilanının yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneği, varsa anasözleşme değişliklerini içeren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi örnekleri,

ç) Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınmış yönetim kurulu yetki belgesi,

d)Yönetim kuruluna ait noter onaylı imza sirkülerinin bir örneği,

e)Kooperatife ait yürürlükteki anasözleşmenin bir örneği,

f)Kooperatife ait güncel bilgileri içerir bir adet bilgi formu, (Ek-2) İstenir.

Başvuru Evrakları

-Başvuru Dilekçe Örneği

-Anasözleşme Değişikliği için Alınacak Gerekçeli Karar Örneği

-Anasözleşme Değişiklik Tablosu(Ek-1)

-Genel Durum Bildirim Formu (Ek-2)