Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
2.10.41-2.73 Plan Notu Uygulaması-(Valilik Teklifi) Bilgi Belge ve Taahhütname

2.10.41-2.73 Plan Notu Uygulaması - (Valilik Teklifi)

Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı’nın (ÇDP) “2.10. GENEL HÜKÜMLER” başlığı altında;

“2.10.41. Planlama alanında, 4562 sayılı OSB Kanunu kapsamında ilan edilmiş OSB veya Islah OSB alanlarında doluluk %100 oranına ulaşıncaya kadar; OSB alanları dışındaki mevcut planlı sanayi alanlarında yeni sanayi yatırımlarına izin (ÇED, Ruhsat, Yapı Belgesi vb.) verilemez. Ancak OSB veya Islah OSB olarak ilan edilmiş alanlarda, ilgili OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından OSB’de talep edilen tesis için uygun büyüklükte parsellerin bulunmadığına ilişkin yazılı belgenin Bakanlığımıza sunulması durumunda, Valiliğin teklifi ve Bakanlığın uygun görüşü ile mevcut planlı sanayi alanlarında yer seçimi yapılabilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle; bir parsel uygulama imar planı ve nazım imar planında sanayi alanında yer alsa dahi OSB’lerde doluluk oranı %100 seviyeye ulaşıncaya kadar bu parselde yeni sanayi yatırımına izin verilememektedir. Sanayi alanında yeni bir yatırıma izin verilmesi ancak 2.10.41 sayılı plan notuna istinaden hazırlanacak dosyanın Valilik Makamınca teklif edilip Bakanlıkça uygun görülmesi halinde mümkündür.

Yatırımın bahse konu plan hükmüne tabi olup olmadığı konusunda aşağıdaki tabloda yer olan soruları cevaplayarak bilgi edinebileceği gibi yatırımcı ve yatırımcıyı temsil etmeye yetkisi bulunan vekili tarafından İl Müdürlüğümüze;

 1. Parselin İmar Durumu (1/1.000 ve 1/5.000 ölçekli meri plan paftasının idare onaylı, alanı gösteren kısmı veya ilçe belediyesinin alanın meri plandaki durumunu belirten yazısı) (Sanayi fonksiyonlu parseller dışında -konut dışı kentsel çalışma ve küçük sanayi sitesi fonksiyonlu alanlarda- yer seçimi söz konusu değildir.)
 2. Yatırım için yeni bir yapı inşa edilmeyecekse (faaliyet ve/veya isim değişikliği söz konusuysa) mevcut yapıya ait Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi (ilgili idareden aslı gibidir onaylı)
 3. 2.10.41 sayılı Çevre Düzeni Planı hükmü onanmadan (30.10.2012) önce ÇED ya da ruhsat süreci başlamış mevcut yapılar için ÇED sürecine başlandığına ilişkin belge
 4. 2.10.41 sayılı Çevre Düzeni Planı hükmü onandıktan (30.10.2012) sonra ÇED ya da ruhsat süreci başlamış mevcut yapılar için yer seçim kararı (Yer seçim kararı sunulmadığı durumda ruhsat tarihine bağlı olarak yer seçimi yapılmadan ruhsat düzenlenmiş olduğu bilgisiyle işlemlere devam edilecektir.)

ile birlikte yapılacak başvuru neticesinde de bilgi edinilebilecektir. Belge sunulmadan ve temsile yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. 2.10.41 plan hükmüne ilişkin İl Müdürlüğümüz ve Bakanlığımızca yürütülen hiçbir işlem Döner Sermaye ücreti veya başka bir ücrete tabi değildir.

2.10.41 Kapsamında İşlem Yapılması Gerekip Gerekmediğine ilişkin Tablo
  Evet Hayır  

Talep konusu parsel Uygulama İmar Planı ve Nazım İmar Planında Sanayi alanında kalıyor mu?

   

 Hayır ise 2.10.41 hükmüne tabi değil.

 Evet ise diğer sorulara geçin.

Parselde yeni yapı veya ilave yapı ruhsatı talebi olacak mı?    

 Evet ise 2.10.41 hükmüne tabi.

 Hayır ise diğer sorulara geçin.

Mevcut yapıda faaliyet gerçekleştirilecek ise yapı ruhsatına esas imar durumu tarihi 30.10.2012  tarihinden önce mi?

   

 Evet ise 2.10.41 hükmüne tabi değil.

 Hayır ise diğer soruya geçin.

Mevcut yapıda faaliyet gerçekleştirilecek ise bu parselde gerçekleştirilecek faaliyetiçin başlamış ÇED Süreci var mı? (Kapsamdışı yazısı,ÇED Başvurusu, ÇED Kararı.)

   

Evet ise 2.10.41 hükmüne tabi değil.

Hayır ise 2.10.41 hükmüne tabi.

Yatırımın 2.10.41 plan hükmüne tabi olması durumunda hazırlanacak dosya.

 

Bilgi Belge ve Taahhütname

Konu : 2.10.41 Plan Notu Uygulaması

 

İLGİLİ BİLGİ VE BELGELER

 • Başvuru dilekçesi
 • Tapu bilgisi
 • İlgili OSB yazıları (OSB'de talep edilen tesis için uygun büyüklükte parsellerin bulunmadığına ilişkin yazılı belge)
 • İlgili Belediye ve Büyükşehir Belediyesinden alınan kurum görüşü (talep edilen faaliyetin söz konusu taşınmazda yapılmasında sakınca olup olmadığı ile ilgili) (yazı ekinde plan örneği veya İmar durumu belgesi mevcut olmalıdır.)
 • Yapılması planlan faaliyetlere ilişkin ayrıntılı açıklama, Proses Bilgisi ve İş Akım Şeması
 • Su kullanım miktarının hesaplandığı tablo (evsel ve endüstriyel)
 • Su Kullanım Belgesi
 • Taahhütnameler

TAAHHÜTNAME 1

            Tekirdağ İli, ……… İlçesi, …….. Mahallesi, …. Ada, …. Parselde kayıtlı taşınmazda ………………………… faaliyeti gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Söz konusu faaliyetin OSB alanları dışında gerçekleştirilme gerekçeleri; ... (parsel büyüklüğü/ alan yetersizliği/ hammaddeye yakınlık/ üretim alanına ilave alan talebi vb.) …dir.

            Söz konusu taşınmaz üzerinde yapılacak ……………….. faaliyeti ile;

 • ……. Değerinde yatırım yapılacaktır,
 • ……. Kişi istihdam edilecektir.
 • yapmayı planladığımız ………………………… faaliyetine ilişkin bir değişikliğe gidilmeyeceğini, kiralama/devir/satış gerçekleştirilmeyeceğini,
 • Yer seçim kararları onay tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olduğundan, 1 yıl içerisinde yapı ruhsatı alınmayan yer seçim kararlarının hükümsüz sayılmasını kabul ettiğimizi taahhüt ederiz.

 TAAHHÜTNAME 2

 • 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ‘2.10.31.1.’ nolu plan hükmünde belirtilen;
  • Metal sertleştirme (tuz ile),
  • Metal kaplama,
  • Yüzey temizleme (asit ile),
  • Tekstil boyama-yıkama ve emprime baskı,
  • Madenin işlenmesine yönelik ağır sanayiler,
  • Ağır metal tuzu üretimi,
  • Demir-çelik üretimi, vb. yasaklı sanayi türlerinde yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmeyeceğini,
 • Ayrıca, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ‘2.10.31.4.’ nolu plan notunda belirtilen; “yasaklı sanayi türleri arasında yer alamayan diğer sanayilerin prosesinde su kullanımı var ise, faaliyet ile ilgili plan/proje/ÇED aşamasında ilgili kurumundan alınacak su kullanım belgesinin sunulması zorunludur.” hükmü gereği, faaliyet esnasında yasal/izinli su kullanılacağını, su kullanımında artış yapılmayacağını, yapılması planlandığı durumda izin için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gerekli müracaatın yapılacağını taahhüt ederiz.