Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Güncel Belgeler ve Formlar

 EVRAK DOĞRULAMA  

  SU-TOPRAK BİRİMİ

1-AAT Kimlik Belgesi  (EK-1 ) ve Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar

2-AAT Enerji  Teşvik Uygulamaları

3-AAT Proje Onay Dosyalarında Bulunması Gereken Bilgi ve Belgeler

4-Proje Onayı Teknik Rapor İnceleme ve Değerlendirme Esasları

 

 

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Uygulamaları

1-Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi

                Başvuru İçin Gereken Bilgi Belge

                Taahhütname Örneği

2-Uygunluk İzin Belgesi

                Başvuru İçin Gereken Bilgi Belge

                Taahhütname Örneği

3-Satış İzin Belgesi

                Başvuru İçin Gereken Bilgi Belge

                Taahhütname Örneği

4-Dağıtma İzin Belgesi

                 Katı Yakıt Satıcı Kayıt Belgesi alınmadan Dağıtıcı İzin Belgesi Alınamaz

                Başvuru İçin Gereken Bilgi Belge

                Taahhütname Örneği

5-İthal Kömür Uygunluk  Belgesi

                İstenen Evraklar

6-Katı Yakıt Bildirim Tabloları

                Ek-VI (Satıcı/Bayi) Tablosu (6 Aylık Dönemler Halinde)

                Ek-VII (İthalatçı/Üretici) Tablosu (3 Aylık Dönemler Halinde)

                Ek-VII (Dağıtıcı) Tablosu  (3 Aylık Dönemler Halinde)

7-Kömür Uygunluk ve Satış İzin Belgesi Alanlar

                  İthal Kömür Uygunluk ve Satış İzin Belgesi Alan Firmalar

                  Yerli Kömür Uygunluk ve Satış İzin Belgesi alan Firmalar

 

 

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Uygulamaları

1-Kömür Kullanım İzni için İstenen Bilgi ve Belgeler

2-Kömür Kül ve Cüruf Bildirim Formu Örneği

 

Hava Kalitesi İzleme Ağı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı"na erişim için tıklayınız

 Marmara Temiz Hava Merkez Müdürlüğü Bölgesel İzleme Ağına erişim için tıklayınız

 

ATIK BİRİMİ

 1-Piyasaya Süren / Ambalaj Üreticisi / Tedarikçi   KOD ve ŞİFRE Talep Dilekçesi

2-Ambalaj Bilgi Sistemi Kullanım Kılavuzu

                Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisleri için

                Ambalaj Atığı Geri Dönüşüm Tesisler için

3-Belgelendirme Dosyalarının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlara Ait Usul ve Esaslar

4-Ambalaj Atıkları Yönetim Planının Hazırlanmasına, Uygulanmasına ve izlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

5-Şartlı Nakdi Yardım İzleme ve Kontrol Tutanağı

6-Şartlı Nakdi Yardım İçin İstenen Belgeler

7-Atık Yağ Beyan Formu

8-Tehlikeli Atık Geçici Depolama Tesisi Şartları

9-Tehikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi için Aranan Şartlar

10-Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma Belgesi için İstenen Evraklar

11-Endüstriyel Atık Yönetim Planı Formu

12-Tekirdağ İlinde Tehlikesiz Atık  Toplama ve Ayırma Belgesi Alan Tesisler

13-Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ünite İçi Atık Yönetim Planı Formatı

14- Karton Fabrikaları için Atık Bildirim Formu Örneği

15- Sağlık Kuruluşları için Tıbbî Atık Yönetim Planı Formatı

16- Belediyeler için Tıbbî Atık Yönetim Planı Formatı

 

 

   

DENETİM BİRİMİ:          

2018-Birleşik ve Ortam Bazlı Denetimlerde İstenecek bilgi ve belgeler listesi  

2018 Birleşik ve Ortam Bazlı Denetim Kontrol formu           

        

DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ

2018 Yılı Döner Sermaye Birim Fiyat Listesi