Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
        

 

                  İmar ve Planlama Şube Müdürlüğünün Görevleri  

 

Zemin İşleri:

* İmar Planına Esas JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜT raporları Arazi İncelemesi, raporların onayı işlemi

- İmar Planlarına veya mevzi planlara altlık teşkil etmesi için hazırlanmaktadır. Arazi İncelemesi, raporların onayı işlemi Valiliğimiz bünyesinde olup, Valiliğimiz tarafından kurulan komisyon marifetiyle imzalanıp dağıtımı yapılmaktadır. Komisyonda Jeoloji Mühnedisi,jeofizik Mühendisi ve İnşaat Mühendisi yer almakta olup, mesleklerine göre imza işlemi gerçekleşmektedir.

Harita İşleri:

* KIYI KENAR ÇİZGİSİ tespit, hali hazır haritalar üzerine aktarılması (3621 s. Kıyı Kanunu ve Uyg. Yön.) “KOMİSYON

-Yaklaşık 129 km Marmara kıyımız ve 2 km karadeniz kıyımız olmak üzere 131 km kıyımız bulunmaktadır.

-kıyılarımıza ait tespitler %90 oranında tamamlanmış olup, tamamlanamayan bölgeler, tespitin yapımına altlık oluşturacak halihazır haritaların üretimi ve temini konusunda aksaklıklar yaşanması sebebi iledir.

-Karadeniz kıyımız olan saray ilçesi kastro mesire kamp ve milli park alanını ihtiva eden yaklaşık 2 km’lik güzergahta yıl içi itibari ile teknik çalışmalar tamamlanmış olup bakanlığımızca kıyı kenar çizgisi onaylanmış askıya çıkarılmış ve askıdan indirilmiştir.

-Marmara kıyılarımızda Sultanköy Belde Belediyesinin talebi üzerine kıyı kenar çizgisi güncel halihazır haritalar üzerine dönüştürülerek aktarılmış bu aktarım bakanlığımızca onaylanmış, onamanın akabininde sultanköy sahasında rekreatif amaçlı kıyı planlaması bakanlığımız onayına ilgili belediyesinin talebi üzerine sunulmuştur.

-Tekirdağ merkez belediyesinin onaylı kıyı kenar çizgisinin güncel haritalar üzerine aktarım işine ait teknik çalışmalar tamamlanarak onama için bakanlığımıza gönderilmiş, dönüşüm parametreleri ve ilgili mevzuat eksikliklerinin giderilerek tekrar onamaya gönderilmesi için bakanlığımızca evraklar il müdürlüğüne iade edilmiş, eksikliklerin giderilmesi için kıyı kenar komisyonunca ilgili çalışmalar hızla yürütülmektedir.

-Kıyılarda mevzuata aykırı yapılaşmalar ilgili idareleri aracılığı ile denetim işlemleri süreli olarak devam etmekte olup, il müdürlüğümüzcede denetimler zaman zaman bizzat yürütülmektedir.

* AHŞAP İSKELE taleplerininincelemesi ve tespiti sonucu izin işlemleri

-2013 yılı içerisinde 6 adet ahşap iskele izin talebinde bulunulmuş talepler komisyonca yerinde değerlendirilerek protokole bağlanmış olup ilgili idareleri nezdinde izinli şekilde yürütülmesi için gerekli yazışmalar yapılmıştır.

-Kıyı belde ve belediyelerine izinsiz ahşap iskele oluşumları için gerekli yazışmalar yapılarak mevzuat kapsamında denetimlerin yapılması ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için bilgi verilmiştir.

* HARİTA İŞ VE İŞLEMLERİ yürütmek (Şahıs, kamu ve özel kuruluş başvuruları doğrultusunda)

-Kıyı kenar harita örnekleri taleplerinde ve define arama amaçlı onaylı topoğrafik harita örneği talepleri değerlendirilerek işlemler yapılmaktadır.

* PLANKOTE HAZIRLANMASI

-Resmi kurumların talebi doğrultusunda yapılacak olan resmi hizmet binalarına ilişkin müdürlüğümüz teknik ekipman dahilinde plankote çalışmaları yürütülmektedir.

* HALİHAZIR HARİTALARIN KONTROLÜ (Harita Müh. olmayan Belediyelerin yaptırdığı)

- Halihazır harita kontrol işlerinde mücavir alan sınırları içerisinde ilgili belediyeler mücavir alan sınırları dışında il özel idaresince görevlendirilen kontrol mühendisleri görevlerini yerine getirmekte olup, birden çok ilçeyi kapsayan özel ve kamu yatırımlarında ve askeri bölgelerin halihazır harita üretim işlerinin kontrolünde talep ve valilik görevlendirilmesi ile kontrollük hizmetleri yürütülmektedir.

* ŞİKÂYET inceleme, değerlendirme ve raporlama (Şahıs başvurusu, BİMER, 181, Bakanlık, İl İdare Kurulu, Mahalli İdareler Md.’nden gelen)

-İlçe sınırları içerisinde ve mücavir alan sınırları dışında müdürlüğümüze iletilen plan, inşaat ve bu tür şikayet dilekçelerine ilişkin gerekli incelemeler yerinde ve idaresinde yapılarak işlemler devam ettirilmektedir.

                - Şubemizde İnşaat Müh. ve Mimar olmadığı için bazı şikayetlerde görevlendirilmek üzere diğer şubelerden talepte bulunduğumuzda sorunlar yaşanıyor ve branş personeli olmadan şikayeti neticelendirmek zorunda kalıyoruz.

* Define aranacak sahalar için harita veya krokilerin kontrol edilerek onaylanması

* Planlama ve kıyı ile ilgili Komisyonlarda yer almak, (Kıyı Kenar, Köy Yerleşim Alanı Tespit, Ahşap İskele Komisyonları)

-          * GÖRÜŞ: BELEDİYELERE (İmar ve Kıyı mevzuatlarına dair) (İmar mevzuatı, Kıyı Mevzuatı, 1/100.000’lik Planlar ve Plan Notları ile ilgili)

-Belediyeler ve il özel idrasinin uygulamada tereddüte düştüğü durumlarda müdürlüğümüzce mevzuaat dahilinde görüş bildirilmekte, müdürlüğümüzce çözümlenemeyen hususlar bakanlığımıza iletilerek işlemler devam ettirilmektedir.

-          Kamuya Ait Tescilli Alanların Kullanım Taleplerine ilişkin,

-          Kamuya ait alanlarda çeşitli amaçlarla satışına veya kiralamasına ilişkin yapılan talepler müdürlüğümüze iletilmesi halinde ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilerek işlemler yürütülmektedir.

-          Hayvancılık İşletmelerine ilişkin (1000m2 altına hemen, üstündekiler için imar planı istenerek görüş verme)

-          Hayvancılık işletmelerine ilişkin kurumumuza iletilen talepler 3194 sayılı imar kanunu 3621 sayılı kıyı kanunu 2872 sayılı çevre kanunu ve bu kanunlara bağlı mevzuat kapsamında değerlendirilerek işlemler yürütülmektedir.

 

 

Plan İşleri:

* Meclis Kararlarını incelemek ve rapor hazırlamak, 3194’e aykırılıkları ilgili idaresi ve Bakanlığa bildirmek,

Yetkili idareler tarafından onaylanarak kesinleşen imar planları, ve bu planlara ilişkin revizyon, ilave değişiklikler, plan açıklama raporu, askı tutanakları ve ilgili idarelerin planın onanmasına esas meclis kararları, 2013/17 Genelgesine göre, usul, şekil, üst ölçekli planlar ve Bakanlıkça yayımlanan yönetmeliklere uygunluğu açısından değerlendirilip rapora bağlanmaktadır. Aykırılık taşıyan planlara ilişkin hazırlanan raporların bir nüshası gerekli düzeltmeler yapılması amacıyla planı onaylayan idareye, bir nüshası ise bilgi için Bakanlığımız Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir.

* İlgili idarelerce onaylanan 1/5.000 ve 1/1.000’lik imar planları ve değişikliklerinin 1/100.000'lik Planlarına uyumunu kontrol etmek ve uyumsuzlukların Bakanlık ile ilgili yazışıp, giderilmesini sağlamak,

İlgili idarelerce onaylanan her tür ölçekteki planın ve plan değişikliklerinin, üst ölçek çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Ancak belli durumlarda, var olan imar planları ile üst ölçek planlar arasında uyumsuzluklar söz konusu olabilmektedir. Bu durumda, planı onaylayan kurum olan Bakanlığımıza bilgi verilerek, fonksiyon veya alan büyüklüklerine aykırılık teşkil eden alt ölçekli planlar ile Çevre Düzeni Planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi sağlanmaktadır.

* üst ölçekli planlama çalışmalarında kurum ve kuruluşlara bilgi vermek,

* Bakanlığımızın yetkisinde olan 1/100.000 ve 1/25.000’lik planlardaki değişikliklerin duyurusunu yapmak; ilgili idarelere bildirmek, askıya çıkmak, yapılan itirazları Bakanlığımıza iletmek,

* 1/100.000’lik Planlar ile ilgili plan notlarına dair ilgili idarelere ve şahsi başvurulara görüş vermek,

* 1/100.000 ve 1/25.000’lik Planlar ile ilgili açılan davalara dair, Bakanlık Hukuk Müşavirliğine bilgi ve belgeleri iletmek,

* Valilik görevlendirmesi ile bilirkişilik yapmak,

* Valilik Oluru ile idareler ile ilgili ön inceleme yapmak,

* idarelerin tereddüt yaşadığı konularda İmar Kanunu ve Yönetmeliklerine göre görüş bildirmek,

* Meri mevzuatlar dışında Bakanlığımız tarafından yürütülen planlama ile ilgili çalışmalarda ilgili idarelere nasıl uygulama yapılması gerektiği ile ilgili bilgi vermek,

* ilgili idarelerin gerçekleştirmediği 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli imar planları ve değişiklikleri ile ilgili başvurularda, kurum görüşümüzle birlikte Bakanlığımıza teklifte bulunmak,

* 1/100.000’lik Planları Paftaları, Açıklama Raporları ve lejantlarını çoğaltmak ve aslı gibidir yaparak talep edene vermek,