Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
        

                     Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Görevleri :

 

a) Yerlesmeye, çevreye ve yapılasmaya dair imar, çevre, yapı ve yapım mevzuatını hazırlamak, uygulamaları izlemek ve denetlemek, Bakanlığın görev alanı ile ilgili mesleki hizmetlerin norm ve standartlarını hazırlamak, gelistirmek, uygulanmasını sağlamak ve ilgililerin kayıtlarını tutmak.

 

b) (Değisik: 8/8/2011-KHK-648/ 1 md.) Çevrenin korunması, iyilestirilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik prensip ve politikalar tespit etmek, standart ve ölçütler gelistirmek, programlar hazırlamak; bu çerçevede eğitim, arastırma, projelendirme, eylem planları ve kirlilik haritalarını olusturmak, bunların uygulama esaslarını tespit etmek ve izlemek, iklim değisikliği ile ilgili is ve islemleri yürütmek.

 

c) Faaliyetleri sonucu alıcı ortamlara katı, sıvı ve gaz halde atık bırakarak kirlilik olusturan veya olusturması muhtemel her türlü tesis ve faaliyetin, çevresel etkilerini değerlendirmek; alıcı ortamlar ile ilgili ölçüm ve izleme çalısmalarını yapmak; bahse konu tesis ve faaliyetleri izlemek, izin vermek, denetlemek ve gürültünün kontrol edilmesini sağlamak.

 

ç) (Değisik: 8/8/2011-KHK-648/ 1 md.) Her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve bunların uygulanmasına yönelik temel ilke, strateji ve standartları belirlemek ve bunların ygulanmasını sağlamak, Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı, milli güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler, genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve telekomünikasyon tesislerine iliskin etütleri, harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değisikliklerini resen yapmak, yaptırmak, onaylamak ve basvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni vermek.

 

d) Mekânsal strateji planlarını ilgili kurum ve kuruluslarla isbirliği yapmak suretiyle hazırlamak ve mahalli idarelerin plan kararlarının bu stratejilere uygunluğunu denetlemek.

 

e) Milli Savunma Bakanlığının insaat milli ve NATO alt yapı hizmetleri ile Ulastırma Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere kanunlarla yapım yetkisi verilmis olan özel ihtisas isleri hariç talepleri halinde kamu kurum ve kuruluslarına ait bina ve tesislerin ihtiyaç programlarını hazırlamak, her türlü etüt, proje ve maliyet hesaplarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, insa, güçlendirme, tadil ve esaslı onarımlarını yapmak, yaptırmak ve denetlemek veya

denetlenmesini sağlamak.(1)

 

f) Yapı denetimi sistemini olusturmak ve yapılarda enerji verimliliğini artıran düzenlemeleri yapmak, yönetmek, izlemek; yapı malzemelerinin denetimine ve uygunluk değerlendirmesine iliskin is ve islemleri yapmak.

 

g) Konut sektörüne iliskin strateji gelistirme ve programlama is ve islemlerini yürütmek, yapı kooperatifçiliğinin gelismesini sağlayacak tedbirleri almak ve 5543 sayılı Dskân Kanunu uyarınca Bakanlığa verilen görevleri yapmak.

 

ğ) Gecekondu, kıyı alanları ve tesisleri ile niteliğinin bozulması nedeniyle orman ve mera dısına çıkarılan alanlar dâhil kentsel ve kırsal alan ve yerlesmelerde yapılacak iyilestirme, yenileme ve dönüsüm uygulamalarında idarelerce uyulacak usul ve esasları belirlemek, Bakanlar Kurulunca belirlenen bu nitelikteki uygulamalar ile finans merkezleri ve benzeri özel proje alanları ve özel yapım gerektiren yapılasmalar ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut Ddaresi Baskanlığı tarafından yapılan uygulamalara iliskin her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı ve yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulastırma, ruhsat ve yapım islerini gerçeklestirmek, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyetinin kurulmasını sağlamak.

 

h) (Ek: 8/8/2011-KHK-648/ 1 md.; Değisik: 23/8/2011-KHK-653/6 md.) Devletin hüküm ve

tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya kuruluslarına veya gerçek

kisilere veyahut özel hukuk tüzel kisilerine ait olan tasınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör

tarafından gerçeklestirilecek olan yatırımlara iliskin olarak ilgililerince hazırlandığı veya hazırlatıldığı

halde yetkili idarece dört ay içerisinde onaylanmayan etüt, harita, her tür ve ölçekteki çevre düzeni,

nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değisikliklerini ilgililerinin valilikten

talep etmesi ve valiliğin Bakanlığa teklifte bulunması üzerine bedeli mukabilinde yapmak, yaptırmak

ve onaylamak, basvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarece verilmemesi halinde bedeli

mukabilinde resen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni ile isyeri açma ve çalısma ruhsatını vermek.(2)

 

ı) (Ek: 8/8/2011-KHK-648/ 1 md.) Depreme karsı dayanıksız yapılar ile imar mevzuatına, plan, proje ve eklerine aykırı yapıların ve bunların bulunduğu alanların dönüsüm projelerini ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmak.

 

i) 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve gelistirilmesine dair is ve islemleri yapmak, yaptırmak, mahalli idarelerin planlama, harita, altyapı ve üstyapıya iliskin faaliyetleri ile ilgili kent

bilgi sistemlerinin kurulması, kullanılması ve Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ile entegre olmasını desteklemek.

 

j) Bakanlığın görev alanına giren konularda mahalli idarelerin idari ve teknik kapasitesinin gelistirilmesi için çalısmalarda bulunmak ve bunlara teknik destek sağlamak.

 

k) Bayındırlık ve iskân isleri ile ilgili sartname, tip sözlesme, yıllık rayiç, birim fiyat, birim fiyatlara ait analiz ve tarifleri hazırlamak ve yayımlamak.

 

l) Küresel iklim değisikliği ve bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınması için plan ve politikaları belirlemek.

 

m) Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası çalısmaların izlenmesi ve bunlara katkıda bulunulması maksadıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili kuruluslarla isbirliği halinde yürütmek.

 

n) Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.