Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
İNTİBAK 2023

YAPI KOOPERATİFLERİ İNTİBAK İŞLEMLERİ

29/12/2022 TARİHİNDEN ÖNCE KURULAN VE HUKUKİ DURUMU FAAL OLAN YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARI ANASÖZLEŞMELERİ İNTİBAK İŞLEMİ

Bakanlık Makamının 19/12/2022 tarihli Onayına istinaden yürürlüğe konulan yeni Kanuna uygun örnek anasözleşmeler 29/12/2022 tarihinde MERSİS'e yüklenmiştir. Bu tarihten önce MERSİS üzerinden başlattıkları kuruluş işleminde hazırladıkları eski anasözleşmeler ile Bakanlığımızdan ya da İl Müdürlüğümüzden aldıkları izne istinaden kurulan tüm kooperatiflerin intibak etmesi zorunludur.

HUKUKİ DURUMU FAAL OLAN KOOPERATİFLERİN (TASFİYE HALİNDE, MÜNFESİH, TERKİN VE RE'SEN TERKİN KOOPERATİFLER HARİÇ) 26 EKİM 2024 TARİHİNE KADAR İNTİBAK İŞLEMLERİNİ TAMAMLAMALARI GEREKMEKTEDİR. Anasözleşmelerini 26 EKİM 2024 tarihine kadar intibak ettirmeyen kooperatif ve üst kuruluşları kanun gereği dağılmış sayılacaktır.

(7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26/10/2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunla 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na eklenen Geçici Madde 9 "Kooperatifler ve üst kuruluşları, anasözleşmelerini en geç üç yıl içinde bu Kanun hükümlerine intibak ettirmek zorundadır. Anasözleşmelerini intibak ettirmeyen kooperatif ve üst kuruluşları dağılmış sayılır. " hükmünü haizdir.)

İNTİBAK EDECEK KOOPERATİFLER

29 Aralık 2022 tarihinden önce kurulan ve HUKUKİ DURUMU FAAL OLAN tüm kooperatifler Anasözleşmelerini yeni örnek Anasözleşmelerle değiştirmek zorundadırlar.

Tasfiye Halindeki kooperatifler genel kurullarında tasfiyeden dönüş kararı almadıkça; münfesih durumda olanlar faaliyetlerinin devam ettiği yönünde, terkin ve re'sen terkin durumundaki kooperatifler ise kooperatifin ihyası yönünde mahkeme kararı getirmedikleri sürece intibak işlemi gerçekleştiremeyecektir. Bu durumdaki kooperatiflerin intibak talepleri Bakanlıkça sonuçlandırılacaktır.

İl Müdürlüğümüzce intibak işlemleri yapılacak kooperatif türleri:

  1.   KONUT YAPI KOOPERATİFİ
  2.   TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ
  3.   İHTİSAS SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ
  4.   KARMA SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ
  5.   YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ
  6.   KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ (Karma/ihtisas sanayi sitelerinden kendilerine uygun olanına intibak edeceklerdir.)

ANASÖZLEŞME İNTİBAK BAŞVURUSU

İntibak talebini içeren başvuru; MERSİS Sisteminden çıktısı alınan Anasözleşmeler (4 adet) ve gerekli diğer belgeler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze müracaat edilerek yapılmaktadır.

Başvuru dilekçesi ile birlikte aşağıdaki ekler sunulur.

Ek-1 Yeni Anasözleşme (4 adet)

Ek-2 Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı örneği ve karar defteri açılış sayfası örneği

Ek-3 Görevdeki yönetim kuruluna ait noterde düzenlenmiş imza sirküleri

Ek-4 Taahhütname

Ek-5 Kooperatifin yürürlükte bulunan anasözleşmesinin aslı ile bu anasözleşmede elle doldurulmuş kısımlar ve onay sayfaları fotokopileri

Ek-6 Varsa daha önceki anasözleşme değişikliğinin tescil ve ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

İntibak başvuru dilekçesi (TIKLAYINIZ)

Dilekçe güncel tarihli olmalıdır ve kooperatif kaşesi altında kooperatifi temsile yetkili kılınmış en az iki kişi tarafından imzalanmalıdır. Bu dilekçede kooperatif anasözleşmesinin yeni örnek anasözleşmeye intibakının talep edildiği açıkça belirtilir.

EK-1 Yeni Anasözleşme (4 adet)

Yeni anasözleşme MERSİS İntibak Anasözleşmesi Hazırlama Kılavuzu (TIKLAYINIZ) takip edilerek MERSİS üzerinde hazırlanmalıdır. MERSİS üzerinde oluşturulan anasözleşme Ticaret Sicili Müdürlüğü (TSM)  onayına gönderildikten sonra kılavuzda gösterilen bölümden 4 nüsha çıktı alınarak tüm nüshaların her bir sayfası mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Bu imza işlemi yönetim kurulu üyelerinin kendi aralarında yapması gereken bir işlem olup, noter yahut TSM'de yetkilendirilmiş personel huzurunda yapılmaz.

Yeni anasözleşmenin MERSİS çıktısında anasözleşmenin ilk yönetim kurulu ve ilk denetim kurulu başlıklı maddeleri ile kurucular listesi boş olarak alınarak, bu boş bölümler mevcut yönetim kurulunca tükenmez kalem ile kuruluş anasözleşmesinde yer alan bilgilere göre doldurulacaktır. Bu bilgilere kuruluş anasözleşmesinde ulaşılabiliyorsa kurucuların TCKN, ad-soyad,  sermaye bilgileri yazılır.  Mevcut anasözleşmeden bu kişilerin söz konusu bilgilerine ulaşılamıyorsa yalnızca ad-soyad yazılması yeterlidir.

Kurucular ile ilk yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ad-soyad bilgilerine de ulaşılamıyor ise Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden talep edilir.  Buradan da herhangi bir bilgi edinilememesi halinde bu bölümler boş bırakılarak intibaka izin verilir. Bu durumda söz konusu boşluğa "Kooperatifin mevcut yönetim kurulu olarak kurucu ortaklar ile ilk yönetim ve denetim kurulu üyelerine ait bilgileri ilgili TSM nezdinde araştırdığımızı ancak ulaşamadığımızı beyan ederiz"  ifadesi elle yazılarak mevcut yönetim kurulu üyelerince imzalanır.

Otuzdan fazla ortak ile kurulmuş olan kooperatiflerin kurucu ortak listesini elle tek tek yazarak doldurmasına gerek yoktur. Kuruluş anasözleşmesinin kurucu ortak listesini fotokopi ile çoğaltarak yeni anasözleşmesinin sonuna eklemesi yeterlidir. Ancak eklenen bu liste de anasözleşmenin diğer sayfaları gibi mevcut yönetim kurulu tarafından imzalanır. 

Bu bölümün kurucu ortaklarca yahut ilk yönetim ve denetim kurulu üyelerince imzalanmasına gerek yoktur.

Ek-2 Noter onaylı Yönetim Kurulu Kararı örneği ve karar defteri açılış sayfası örneği

İntibak izni için sunulacak yönetim kurulu kararında intibak edileceği (Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinde intibak edilecek anasözleşmenin Bakanlıkça yayımlanan hangi türe ait örnek anasözleşmeye olacağı) açıkça belirtilir.

ÖRNEK Yönetim Kurulu Kararı (AYNEN KABUL)- (TIKLAYINIZ)

ÖRNEK Yönetim Kurulu Kararı (SÜRE DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ) - (TIKLAYINIZ)

ÖRNEK Yönetim Kurulu Kararı (TESCİL EDİLMİŞ DEĞİŞİKLİKLER VE VARSA YENİ DEĞİŞİKLİK TALEBİ)- (TIKLAYINIZ)

Ek-3 İmza Sirküleri

Görevdeki Yönetim Kuruluna ait noterde düzenlenmiş kooperatifi temsile yetkili olduklarını gösterir imza sirküleri başvuru dosyasında yer almalıdır.

Ek-4 Taahhütname- (TIKLAYINIZ)

MERSİS üzerinde oluşturulan anasözleşme metninde hiçbir değişiklik yapılmadığına dair veya daha önce Bakanlıktan izin alınarak tescil ettirilmiş olan ve intibak için alınan yönetim kurulu kararında belirtilmek suretiyle örnek anasözleşmenin dışına çıkılarak düzenlenen maddeler haricinde anasözleşme metninde hiçbir değişiklik yapılmadığına dair yönetim kurulu tarafından imzalı taahhütname.

Ek-5 Kooperatifin yürürlükte olan Anasözleşmesi

Kooperatifin hali hazırda kullandığı ve üzerinde kuruluş, anasözleşme değişikliği yahut intibak işlemi dolayısıyla izin merciinin mührü ve/veya izin merciinde görevli ilgili amirin kaşe ve imzası bulunan anasözleşmesinin aslı ile bu anasözleşmede elle doldurulmuş kısımlar ve onay sayfaları fotokopileri

Ek-6 Varsa daha önceki anasözleşme değişikliğinin tescil ve ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

İNTİBAK BAŞVURUSUNA İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE VERİLECEK ONAY SONRASINDA YAPILACAK İLK GENEL KURULDA “KOOPERATİF ANASÖZLEŞMESİNİN YENİ ANASÖZLEŞMEYE İNTİBAKI” HUSUSUNUN AYRI BİR GÜNDEM MADDESİ OLARAK GÖRÜŞÜLMESİ VE KARAR ALINMASI GEREKMEKTEDİR.

İNTİBAK EDİLEN YENİ ANASÖZLEŞME GENEL KURUL ONAYINI TAKİBEN TESCİL VE İLAN EDİLEREK YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR.