Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
        

                     ÇED İş ve İşlemleri

 

 

ÇED MUAFİYET BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN  BELGELER

1-Başvuru Dilekçesi (...indir)

2-Proje Özeti ve Proses Akım Şeması  (...indir)

3-Güncel Kapasite Raporu

4-Taahhütname ( Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınacak) (...indir)

5-Planlı Alanlar için İmar Durumu

  • OSB'de yer alan tesisler için; söz konusu alanın OSB'de kaldığı, planlanan faaliyetin su kullanımı ve OSB'de kurulmasında sakınca olmadığına dair görüş,
  • OSB dışında planlanan yatırımlar için; 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığının görüşü eklenmelidir.

6-Mülkiyete İlişkin Belge ( Tapu veya Kiracı ise Kira Kontratı)

7-Vaziyet Planı ( varsa)

8-İmza sirküleri ( Noter tasdikli ) (Vekili varsa vekaletnamesi)

9-Atıksuların bertaraf  şekline ilişkin belge (Endüstiryel atıksu oluşması durumunda)

10-Ticaret Sicil Gazetesi / Vergi Levhası

11-Varsa daha önce alınmış ÇED Görüş ve Belgesi

12 -Eski tesisler için;  07.02.1993 tarihinde yayımlanan ÇED Yönetmeliği'nden önce ilgili mevzuat uyarınca yetkili mercilerden alınmış (izin, ruhsat, onay, kamulaştırma kararı, mevzi imar planı, üretim ve/veya işletmeye başladığını gösterir belge vs..)

            Açıklama: Dilekçe ekindeki tüm evrakların imza sirkülerinde imzası olan kişi tarafından imzalanmış  olması gerekmektedir

 

EK-1 VE EK-2 Listelerinde yer almıyor ise; :

Başvuru yukarıda belirtildiği şekilde yapılmalıdır. Müdürlüğümüzce yapılacak değerlendirme sonunda oluşturulacak muafiyet yazısı, proje sahibine gönderilecektir.

EK-1 VE EK-2 Listelerinde yer alıyor ve eşik değerin altında ise;

            Yukarıda belirtildiği şekilde hazırlanan dilekçe kapsamında başvuru incelenecek ve başvuru sahibine posta ile “Geçici Referans Numarası” ve “Erişim Kod Numarası (PNR)” gönderilecektir.         

            (e-ÇED sisteminden Kod ve Şifre Gönderilen Kurum/Kuruluşların Yapacağı İş ve İşlemler) (...indir)

            Proje sahibinin bu kodlarla http://eced.csb.gov.tr internet sayfasındaki “Muafiyet Başvuru Takip” modülünden projeye dair bilgi ve belgeleri yüklemesi sonucunda başvuru değerlendirilecektir.

            Başvurunun uygun olması durumunda muafiyet yazısı proje sahibine posta ile gönderilecek, aynı zamanda sisteme de elektronik olarak yüklenecektir. Başvurunun uygun olmaması durumunda ise aynı yol ile iade edilecektir.

ÇED KARARI VERİLMİŞ PROJELERDE

DEVİR, SATIŞ işlemleri için gerekli belgeler

            1-Başvuru Dilekçesi (...indir)

            2-Devir ile ilgili bilgi ve belgelerin tasdikli sureti

            3-Taahhütname (...indir)

            4-Proje sahibine ait noter onaylı imza sirküsü ve tüzel kişilik olması halinde Yetki Belgesi

            Açıklama; ÇED Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereği; “Proje sahibinin herhangi bir nedenle değişmesi durumunda; projenin yeni sahibi, devirle ilgili bilgi ve belgelerin tasdikli suretini, taahhütnamesini ve imza sirkülerini Valiliğe sunmakla yükümlü olup, projenin önceki sahibinin taahhüt ve yükümlülüklerini, devir tarihinden itibaren, başka bir işleme gerek kalmaksızın üstlenmiş sayılır.”  denilmektedir.

KİRALAMA, RÖDEVANS vb. işlemleri için gerekli belgeler

            1-Başvuru Dilekçesi (...indir)

            2-Kiralama / Rödevans ile ilgili bilgi ve belgelerin tasdikli sureti

            3-Taahhütname (...indir)

            4-Proje sahibine ait noter onaylı imza sirküsü ve tüzel kişilik olması halinde Yetki Belgesi

            5-Kapasite raporu ( varsa)

            6-Sözleşme

            *Madencilik faaliyetleri için rödevans sözleşmelerinin MİGEM onaylı olması gerekmektedir.

            Açıklama: Kiralama, rödevans vb. işlemler ile ilgili bilgi ve belgelerin tasdikli suretini, taahhütnamesini imza sirkülerini, varsa kapasite raporu, tarafların kendi aralarında yapacakları sözleşme’nin (ÇED Olumlu/ÇED Gerekli Değildir Belgesine esas ÇED Raporu/Proje Tanırım Dosyasında belirtilen taahhüt ve sorumlulukların proje sahibinde kalması şartı ile) Valiliğimize sunulması sonucunda ÇED Belgesinin kiralama/rödevans vb. işlemleri yapılabilmektedir.

 

MAYP MUAFİYET TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

 

BAŞVURU ŞEKLİ (E-ÇED)

01/11/2013 tarihinden itibaren;

  • ÇED Yeterlik Belgesi sahibi kurum kuruluşlarca yapılacak her türlü işlemlere,
  • ÇED Yeterlik Belgesi için yeni başvurulara/yenilemelere,
  • Yönetmelik EK I ve EK II’de yer alan projeler için başvurulara,
  • EK I sürecine ait görüş vermeye,
  • EK II sürecine ait görüş vermeye,
  • Yönetmelik kapsamı dışında yer alan faaliyetlere görüş vermeye, yönelik iş ve işlemler elektronik ortamda http://eced.csb.gov.tr adresinden nitelikli elektronik sertifika ile yapılmaktadır.