Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
        

                      Atık Taşıma Lisansı İş ve İşlemleri

 

ATIK  TAŞIMA LİSANSI İŞ VE İŞLEMLERİ

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV’ündeki atık listesinde yer alan tehlikeli atıklar ile özel işleme tabii atıkları (tıbbi atık, atık yağ, bitkisel atık yağ, ve atık akü) taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Bakanlığımızdan taşıma lisansı almak zorundadırlar. Atıkların taşınmasıyla ilgili usul ve esaslar 18/01/2013 tarih ve 28532 sayılı Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ ile belirlenmiştir. Tebliğ kapsamında taşıma araçları ve firmalarının lisanslandırılmasıyla ilgili iş ve işlemler MoTAT sistemi üzerinden il müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ kapsamında atık taşıma lisansları firma ve araçlar için ayrı ayrı düzenlenmektedir. Atıkların taşınmasıyla ilgili işlemler MoTAT sistemi kullanılarak yapılmaktadır. 

LİSANS ALACAK FİRMALARIN ARAÇLARINDA VE BU ARAÇLARDA ÇALIŞTIRILACAK SÜRÜCÜLERDE AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANMAKTADIR.

Atık taşıyan firma ve araçların lisanslandırılmasında aşağıdaki hususlara uyulur;

a) Atık taşıma firma lisansı ve atık taşıma araç lisansı gerçek ve tüzel kişiler için düzenlenir.

b) Bu Tebliğ kapsamında yer alan atıkları taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, firmaları ve araçları için bu Tebliğin 14 üncü ve 15 inci maddelerinde listelenen bilgi ve belgelerle birlikte ilgili il müdürlüğüne başvurur.

c) İl müdürlükleri tarafından firma ve firmaya bağlı her bir araç için ayrı ayrı lisans belgesi düzenlenir. Araca verilecek lisans belgesi biri araçta biri firmada bulundurulmak üzere 2 nüsha olarak düzenlenir.

ç) Başvuru sırasında sunulan;

          1) Evraklarda değişiklik/yenileme olması halinde firma tarafından değişikliğe ilişkin bilgi ve belgeler onbeş gün      içerisinde il müdürlüklerine sunulur.

          2) Yetki Belgesi, ADR Uygunluk Belgesi/Taşıt Uygunluk Belgesi vizeleri ve sürücülere ait SRC5 belgeleri gibi belirli bir geçerlilik süresi olan belgeler, süre bitiminden önce belgenin düzenlendiği kurum/kuruluşa müracaat edilerek yenilenir.

          3) Birinci ve ikinci alt bentlerdeki değişikliklere istinaden yenilenen firma ve araç lisans süreleri uzatılmaz ve lisans belge ücreti tekrar alınmaz.

d) Mevcut lisanslarda geçerlilik süresi içerisinde yenilenmeyen belge;

          1) Sürücüye ait ise o sürücü tarafından taşıma yapılamaz.

          2) Araç lisansına ait ise aracın lisansı il müdürlükleri tarafından sistem üzerinden pasife alınır ve bu araçla atık taşınamaz.

          3) Firmaya ait ise firma ve firmaya ait tüm araç lisansları, il müdürlükleri tarafından sistem üzerinden pasife alınır ve firma tarafından taşıma yapılamaz. 

e) Bu maddenin (ç) bendinde listelenen ve süresi dolan belgeler üç ay sonunda yenilenmezse (d) bendine istinaden sistemde pasif duruma alınan lisanslar iptal edilir.

f) Lisans başvurularının uygun bulunması durumunda araçlara, Bakanlıkça yeterlik belgesi verilmiş ATSS’ler aracılığıyla mobil cihaz taktırılır ve il müdürlüklerince lisanslandırma işlemi tamamlanır.

g) Firma lisans süresi beş yıldır. Firmaya bağlı araç lisansı geçerlilik süresi, firma lisansı geçerlilik süresini aşamaz.

ğ) Lisans yenileme başvuruları mevcut lisansın bitiş tarihinden en az kırkbeş gün öncesinde ilgili il müdürlüğüne yapılır. Lisans süresinin bitmesi halinde yeni lisans belgesi düzenlenene kadar taşıma işlemi yapılamaz.

h) Firma lisansı ve araç lisansı ücretleri her yıl Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından belirlenir. Mevcut firma lisansına sonradan eklenen her araç için araç lisans belgesi ücreti alınır. Yeni eklenen araç lisanslarıyla birlikte firma lisansı yenilenir, ancak firma lisans süresi uzatılmaz ve firma lisans ücreti tekrar alınmaz.

ı) Firma ve firmaya bağlı her bir araç için bu Tebliğin ek-2 ve ek-3’ünde örnekleri verilen lisans belgeleri il müdürlüklerince MoTAT sistemi kullanılarak ayrı ayrı düzenlenir, sistem tarafından otomatik lisans numarası üretilir, matbu lisans belgesi çıktısı sistem üzerinden alınarak imzalanır ve firmaya teslim edilir.

i) Mevzuata aykırı fiillerden dolayı firma lisansının iptal edilmesi durumunda firma lisansına bağlı tüm araç lisansları da iptal edilir. Lisansı iptal edilen firmaya iptal tarihinden itibaren altı ay süreyle yeni lisans belgesi düzenlenmez.

j) Firma lisansıyla birlikte en az bir araç için lisans alınması zorunludur. Tek başına firma lisansı ya da tek başına araç lisansı verilemez.

k) Atık taşıma firma lisansı ve atık taşıma araç lisansı devredilemez. Lisans alma şartlarında bir değişiklik olması durumunda lisans yenilenir.

l) Firma lisansı, firmanın merkez adresinin ticaret sicile kayıtlı olduğu ilin il müdürlüğünce düzenlenir. Bu lisansa bağlı olmak koşuluyla, atık taşıyacak araçlar için atık taşıma lisansı farklı bir il müdürlüğünce düzenlenebilir. Yeni düzenlenen araç lisansına ilişkin bilgiler firma lisansını veren il müdürlüğüne MoTAT sistemi üzerinden çevrimiçi olarak gönderilir. Firma lisans belgesi yeni eklenen araç lisanslarını da içerecek şekilde firma lisansının verildiği il müdürlüğünce güncellenir.

m) Atık taşıma lisansı alan firmalar, araç lisansına yeni atık kodu eklenmesi talebini, aracın lisans alımı tarihini takip eden otuz günden sonra yapabilir. Yeni atık kodu eklenmesi durumunda firma lisansı ve araç lisansı yenilenir ancak süreleri uzatılmaz ve lisans ücreti alınmaz.

n) “O” sınıfı römorklu (dorse) araçlar kullanılarak yapılacak taşıma işlemleri için römorka lisans belgesi düzenlenir. Römorku çekecek çekici için lisans belgesi düzenlenmez ancak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetki verilmiş olan kurum/kuruluştan uygunluk belgesi almış olma şartı aranır, çekiciye ilişkin bilgiler MoTAT sisteminde kayıt altına alınır ve plakası araç lisans belgesinde belirtilir. Kayıtlı çekiciler başka bir firmanın dorsesini çekemez ve başka firmanın lisansına kaydedilemez.

 

Tıbbi Atıkların Taşınmasında Aranacak Şartlar

Tıbbi atıkların taşınmasında “O”sınıfı römorklu (dorse), panelvan tipi, açık kasalı araçlar ile konteyner kullanılmaz.

Tıbbi atıklar dökme şeklinde taşınmaz.

Tıbbi atıklar ile evsel nitelikli atıklar aynı araca yüklenmez ve taşınmazlar.

Atık taşıma araçları her gün düzenli olarak temizlenir ve dezenfekte edilirler.

Araçların içinde herhangi bir torbanın patlaması veya dökülmesi durumunda atıklar güvenli olarak boşaltılır ve taşıma aracı ivedilikle dezenfekte edilir.

 

Tıbbi Atık taşıma araçlarında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

a) Emniyetli bir şekilde, etrafa yayılmadan ve sızıntı suları akıtılmadan nihai bertaraf sahasına getirilmesi,

b) Taşınması sırasında transfer istasyonlarının kullanılmaması,

c) Taşıma araçlarının günde en az bir kere temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi,

d) Konulduğu kırmızı torbaların patlaması veya başka bir nedenle etrafa yayılması durumlarında derhal temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi,

e) Toplanması ve taşınması için kullanılan araçların başka işlerde kullanılmaması, zorunludur.

 

Tıbbi atıkların toplanması ve taşınması için kullanılan araçlarda aranacak özellikler

a) Atıkların yüklendiği kısmın tamamen kapalı yapılması,

b) Sıkıştırma mekanizmasının bulunmaması,

c) Şoför mahalli ile atık yükleme kısmı arasında boşluk bulunması,

d) Atık yükleme kısmının kaza halinde zarar görmemesi için sağlam yapılması,

e) Atık yükleme kısmının iç yüzeyinin paslanmaz, kolaylıkla temizlenebilen ve dezenfekte edilebilen düzgün yüzeyli olması,

f) Dik köşeler içermemesi, kesişen yüzeylerin yumuşak dönüşlerle birbirine birleşmesi,

g) Sağ, sol ve arka yüzeylerinde görülebilecek uygun büyüklükte ve siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah harfler ile yazılmış “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresinin bulunması,

h) Dış yüzeyinin turuncu renge boyanması, gerekir. Ayrıca Tıbbi atıkların taşınacağı araçların teknik özellikleri, ilgili tebliğin Ek-V’inde yer almaktadır.

 

Lisans Alacak Araç Sürücüleri İçin Sağlanması Gereken Şartlar.

a) Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik gereği, SRC5 türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olunması (Uluslararası Sürücüler Derneği tarafından verilen “Tehlikeli Madde Taşıma Sertifikası”nın herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır.)

b) Atık taşımacılığı yapmak için eğitim sertifikasına sahip olunması.

c) Acil durumlarda uygulanmak üzere alınacak tedbirlere ilişkin talimatnameler konusunda eğitimli olunması.

ç) Mobil cihazın kullanımı konusunda eğitim alınmış olması gerekmektedir.

 

Araç lisansı başvurusunda istenen bilgi ve belgeler

a) Firmanın/şahsın adı, adresi ve telefon numarası.

b) Araç ruhsat fotokopisi.

c) Taşınacak atıkların, AYGEİY ek-IV’e göre atık kodları listesi.

ç) Aracın taşıyabileceği atıkların AYGEİY ek-III/A’da yer alan tehlikelilik özellikleri.

d) Atığın taşınacağı ambalaj türü.

e) Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler listesi ve acil müdahale planı.

f) Araçlara monte edilmiş mobil cihaza ilişkin satış sözleşmesi, çalışır durumda olduğunu gösterir test sonuçları ve kullanıcı eğitim belgesi.

g) ADR Uygunluk Belgesi/Taşıt Uygunluk Belgesi.

ğ) Mali sorumluluk sigortasının bir örneği.

h) İl Müdürlüğünün gerekli görmesi durumunda bu belgelere ilaveten istenecek bilgi ve belgeler.

 

Atık taşıma firma lisansı başvurusunda istenen belgeler

a) Firmanın adı, adresi, telefon numarası, vergi numarası.

b) Firma sahibinin/sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası.

c) Ticaret sicili gazetesi ve imza sirkülerinin noter onaylı birer örneği.

ç) Lisans alacak araçların plakalarını ihtiva eden firma yetkililerince imzalı yazı.

d) Firmaya ait olmayan araçlar için araç sahibi ile yapılan kiralama sözleşmesinin noter onaylı örneği.

e) Araç sürücülerinin adı soyadı, TC kimlik numarası, Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikası, sürücü ehliyet fotokopisi, telefonu ve e-posta adresi.

f) Sürücülerin, aracın bağlı bulunduğu firmada çalıştığını gösterir sigorta kayıtları.

g) Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak alınmış geçerli yetki belgesinin noter onaylı örneği (C1/C2/K1/K2/L1/L2/N1/N2).

ğ) Mali Sorumluluk Sigortası.

h) ATSS ile yapılan sözleşmenin noter onaylı örneği.

ı) Çevre görevlisi/çevre danışmanlık hizmeti veren firma ile yapılan sözleşmenin örneği.

i) İl müdürlüğünce gerekli görülmesi durumunda bu belgelere ilaveten istenecek bilgi ve belgeler.

j) İl müdürlüğünce gerekli görülmesi durumunda bu belgelere ilaveten istenecek bilgi ve belgeler

 

Atık Taşıma Lisansı almış firmalar; TSE Karayolu İle Atık Taşıma Aracı Uygunluk Belgesi, Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortaları, sürücülere ait SRC5 vb. süreli belgelerin süreleri dolduğunda yenileyerek Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) sunulması gerekmektedir.  

 

2019 YILI BELGE BEDELLERİ

2019 Yılı Belge Bedelleri

Belediye Evsel Atık Toplama Aracı Hariç Atık Taşıma İşi Yapan Firma Lisansı

          650 TL

Belediye Evsel Atık Toplama Aracı Hariç Araç Lisansı

          260 TL

 

ÜLKEMİZ GENELİNDEKİ ATIK TAŞIMA LİSANSLI FİRMA VE ARAÇLARIN LİSTESİ