Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
        

 

                  Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü Görevleri

 

YAPI DENETİM

 

2001 yılından itibaren 19 ilde uygulanmakta olan 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun uygulaması ;

            14/06/2010 tarihli ve 2010/624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2011 tarihinden itibaren bütün illerde uygulanmasına karar verilmiştir.

 

4708 sayılı Kanun Kapsamında, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz Yapı Denetimi Çalışma Birimi Yapı denetim uygulamalarını koordine eder. İmar ile ilgili şikâyetleri inceler.

Bu bağlamda; Yapı denetimi çalışma birimlerinin görevleri;

—   Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek ihtilaflar, tarafların yapı denetimi konusundaki her türlü müracaatları, öncelikle yapının bulunduğu yerdeki İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde, Bakanlık uygun görüşü alınarak belirlenecek personelden müteşekkil yapı denetimi çalışma birimi tarafından incelenerek sonuçlandırılır. İtiraz halinde konu, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce Yapı Denetim Komisyonuna intikal ettirilir.

—   Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, bu görevlerin yürütülmesi için personelin eğitimi ve gerekli donanımın sağlanması da dâhil olmak üzere gereken her türlü tedbirleri alır.

—   Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri bünyesinde görev alan teknik elemanlardan teşkil edilen yapı denetimi çalışma birimlerinin görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Yapı denetim kuruluşlarının faaliyetlerini inceleyerek sonuçlarını Yapı Denetim Komisyonuna bildirmek,

      b) Yapı denetim kuruluşlarının Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak görevlerini yürütmelerini temin etmek üzere inceleme, araştırma ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak,

     c) Yapı denetimi faaliyeti sebebiyle yapı denetim kuruluşu, yapı sahibi, denetçi mimar ve denetçi mühendis, kontrol ve yardımcı kontrol elemanları, yapı müteahhidi, şantiye şefi, laboratuar sahibi ve sorumluları ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek ihtilafların hâlline yardımcı olmak,

    ç) Yapı Denetim Komisyonunca Kanun, Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde verilebilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

 

      --  Enerji Verimliliği Kanunu, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelikler hakkında gerekli çalışmaları yapmak.

 

YAPI MALZEMELERİ:

 

- Yapı malzemeleri üreticilerinin piyasaya güvenli ürün arz etmelerini sağlamak.

 

- Piyasaya arz edilmiş ürünler üzerinde, üretildikleri, işlendikleri, ambalaj edildikleri, montaj ve dolumlarının yapıldığı yerlerde, mağaza, dükkân, ticarethane, depo, ambar, şantiye mahalleri ve nakil araçları gibi her türlü mekân ve ortamda, depolandığı, satıldığı, kullanıldığı yerlerde, gerektiğinde yapı işlerinde, girdi olarak kullanıldığı yer ve tesislerde gözetim ve denetim yapmak.

 

- Piyasaya arz edilmiş yapı malzemeleri için gelecek şikâyetleri değerlendirmek, değerlendirme ve denetim sonuçlarına göre gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

 

- Alınan numunelerin test ve deneylerini ilgili standardına göre yapmak veya yaptırmak.

 

- Piyasaya arz edilmiş ürünlerden ilgili teknik şartnamesine uygunsuzluğu tespit edilenler için imalâtçı veya ürünün yetkili temsilcisine kanunların öngördüğü uyarı, malî müeyyide uygulanması, piyasaya arzın durdurulması ve piyasadan toplatılması gibi cezaî müeyyidelerinin tatbikini sağlamak....

 

 

 BÜNYESİNDE LABORATUAR BULUNAN;

- İlimizde faaliyet gösteren hazır beton üretcilerinin rutin denetimlerini gerçekleştirmek.

- Kamuya ve özel sektöre ait inşaatlarda betonun kalite kontrolünü yapmak, taze beton numuneleri almak, betonnun laboratuarda ve şantiye mahallinden nitelik ve yeterlik deneylerini yapmak, sonuçlarını rapor etmek,

- Gerekli görülen hallerde inşaatlarda sertleşmiş betonlar üzerinde deneyler yapmak; beton basınç dayanım değerini (karot alma) tespit etmek.

- İnşaat çeliklerininin mukavemetini ( Demir çekme, eğme, katlama deneylerini ve diğer muayeneleri) yapmak ve sonuçlarını rapor etmekk.

DİĞER GÖREVLERİ;

- Binalarda enerji verimliliği ile ilgili olarak yürürlüğe konulan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği mevzuatının öngördüğü çalışmaları yürütmek.