Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Enerji Verimliliği

5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU;

ü   02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Enerji Verimliliği: Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır.

Bu bağlamda; enerjinin verimli kullanımının sağlanması ve denetlenmesi önem kazanmaktadır.

     Dolayısıyla, tüm mühendislik disiplinleri çalışmalarında;

ü   -Proje,

ü   -Tasarım,

ü   -Uygulamada,

enerji verimliliğini yönlendirmek gerekmektedir.

 

ü   Enerji Verimliliği Kanununun Amacı:

 

            -Enerjinin etkin kullanılması,

            -İsrafının önlenmesi,

            -Enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi,

            -Çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır.

 

ü   Enerji Verimliliği Kanunu bina sektörü için bazı yükümlülükler getirmiştir:

 

1 - Binaların yıllık maksimum enerji tüketim miktarları (kWh/m²) belirlenmesi,

2 - Yapı tesisatları düzenli olarak denetlenmesi,

3 - Yapılarda ısı yalıtımı standartlarının yasaya göre değiştirilmesi,

4 - Her binanın bir enerji kimliğinin olması,

5 - Binalarda enerji izleme yöntem ve sistemleri kullanılmaya başlanması,

6 - Binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getiren enerji yöneticileri bulundurulması.

 

ü   Kanun gereği Bakanlığımızca;

a)    Enerji Verimliliği Kanununun 7/ç-d maddesi gereği Binaların enerji performans sınıfını belirleyecek olan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Bakanlığımızca hazırlanmış, 05 Aralık 2008 tarih ve 27075 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

 

b)   Enerji Verimliliği Kanununun 16 ncı maddesi gereği Merkezi Isıtma Sistemli Binalarda Gider Paylaşımını düzenleyecek Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik Bakanlığımızca hazırlanmış, 14 Nisan 2008 tarih ve 26847 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

 

Not: Aşağıda; bahse konu yönetmeliklerde geçen ve önemli olduğu düşünülen konulara yönelik özet bilgi verilmiştir. Yönetmelik detayları için yukarıda tarih ve sayısı verilen Resmi Gazetelere bakınız.

 

Bu Yönetmeliğin amacı;

Dış iklim şartlarını, iç mekan gereksinimlerini, mahalli şartları ve maliyet etkinliğini de dikkate alarak, bir binanın bütün enerji kullanımlarının değerlendirilmesini sağlayacak hesaplama kurallarının belirlenmesini, birincil enerji ve karbondioksit (CO2) emisyonu açısından sınıflandırılmasını, yeni ve önemli oranda tadilat yapılacak mevcut binalar için minimum enerji performans gereklerinin belirlenmesini, yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliliğinin değerlendirilmesini, ısıtma ve soğutma sistemlerinin kontrolünü, sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasını, binalarda performans kriterlerinin ve uygulama esaslarının belirlenmesini ve çevrenin korunmasını düzenlemektir.

Bu Yönetmeliğin Kapsamı;

a) Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan binalarda uygulanmak üzere; mimari tasarım, mekanik tesisat, aydınlatma, elektrik tesisatı ve elektrik tüketen binaların sabit ekipmanları konularındaki asgari performans kriterlerine, enerji performans hesaplama usûllerine, enerji kimlik belgesinin hazırlanmasına, binaların kontrolleri ve enerji kimlik belgesini hazırlayacak ve denetleyecek onaylanmış bağımsız yetkili kuruluşların yetkilendirilmesine ve yetkilerinin düzenlenmesine, ülke enerji politikasının oluşturulmasına yönelik gerekli araştırmalar, incelemeler yapılmasına ve bunun sonucunda elde edilen deneyimler ile ilgili bilgilerin toplanmasına,

b) 1000 m2’nin üzerinde kullanım alanına sahip binalarda; elektrik, ısı ve sıhhi sıcak su ihtiyacının kojenerasyon sistemi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim imkanlarının araştırılarak, ekonomik yapılabilirliği olan uygulamalara,

            c) Bina sahipleri ve son kullanıcıların bilinçlendirilmesi, sektörde faaliyette bulunan kurum ve kuruluşların çalışanlarının eğitimleri ve eğitimlerin güncelleştirilmesi vasıtasıyla enerjinin daha verimli kullanımına,

            d) Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen binalarda, enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik önlemler ve uygulamalar ile ilgili, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun görüşünün alınarak bu görüş doğrultusunda yapının özelliğini ve dış görüntüsünü etkilemeyecek biçimde enerji verimliliğini arttırıcı uygulamaların yapılmasına,

ilişkin usûl ve esasları kapsar.

 

Bu Yönetmelik aşağıda sayılan yapılar dışındaki mevcut ve yeni binaları kapsar;

-          Sanayi alanlarında üretim faaliyeti yürüten binalar,

-          Kullanım ömrü 2 yıldan az olan binalar,

-          Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar,

-          Isıtma ve soğutmasına ihtiyaç duyulmayan depo, ardiye, atölye vb. binalar .

Binalarda enerji performansı yönetmeliği ilkeleri;

•          Yeni bina tasarımında, mevcut binaların proje değişikliği gerektiren önemli tadilat projelerinde, mekanik ve elektrik tesisat değişikliklerinde binanın özelliklerine göre bu Yönetmelikte öngörülen esaslar göz önüne alınır.

•          Projeleri,  BEP Yönetmeliğine uygun olmayan binalara, ilgili idare tarafından yapı ruhsatı verilmeyecektir.

•         BEP Yönetmeliğine uygun projesine göre uygulama yapılmayan binalara, ilgili idare tarafından yapı kullanım izin belgesi verilmeyecektir.

 

Görev, yetki sorumluluk :

 

Yönetmelik hükümlerine uygun inşa edilmemiş binalardan;

a)         Projenin eksik ve hatalı olması, standartlara uymamasından

 

PROJE MÜELLİFİ,

 

b) Yapımın eksik, hatalı veya standartlara uygun yapılmamasından Yapı Denetim  Kuruluşu ve YÜKLENİCİ veya YAPIMCI FİRMA yetkileri oranında SORUMLUDUR.

 

Binalarda enerji performansı yönetmeliği görev, yetki, sorumluluk ?

GÖREVİ

YETKİSİ

SORUMLULUĞU

Tasarımcı Mühendis ve Mimarlar

BEP Yönetmeliğine uygun tasarım yapmak

Projenin eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması halinde,

E.K.B.D. Yetkili Kuruluşlar

BEP Yönetmeliğine uygun E.K.B. düzenlemek

Hatalı E.K.B. düzenlenmesi halinde,

İlgili İdareler, Yapı denetim Mekanizmaları

BEP Yönetmeliğine uygun olmayan projelerin onaylanmaması, binalara ruhsat verilmemesi

Uygun olmayan projelerin onaylanması hali,

Uygun olmayan binalara ruhsat verilmesi halinde,

Yatırımcı Kuruluşlar

BEP Yönetmeliğine uygun bina talepleri

Yönetmeliğe aykırı tasarım ve yapım talepleri halinde,

Bina sahipleri, yöneticileri, işletmeciler

BEP Yönetmeliğine uygun işletme ve raporlama

Yönetmeliğe aykırı işletme ve kontrollerin yapılmaması halinde,

Uygulamacılar, üreticiler

BEP Yönetmeliğine uygun projelerin hayata geçirilmesi

Yönetmeliğe aykırı imalat yapılması halinde.

 

MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

AMACI VE KAPSAMI;

Mevcut ve yeni yapılacak birden fazla bağımsız bölüme sahip merkezî veya bölgesel ısıtma sistemli ve sıhhî sıcak su sistemli binalarda, ısıtma ve sıhhî sıcak su giderlerinin, bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.

Bu Yönetmelikte;

l       Uygulama, işletim ve denetim sırasında kullanıcıya ve işletmeciye rehberlik edecek hükümlere,

l       Gider paylaşım hesaplamalarının nasıl yapılacağına ilişkin formüle,

l       Yetkilendirilmiş ölçüm şirketlerinin ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerinin özellikleri ile yetkilendirilmeleri ile ilgili hususlara,

l       Mevcut binalar hakkında uygulanacak hükümlere,

    yer verilmiştir.

YÖNETMELİĞİN KAPSAMINDAKİ SİSTEMLER;

a)      Isı Ölçerler,

b)      Termostatik Vana,

c)       Isı Sayaçları,

d)      Sıcak Su sayaçları.

SORUMLULUKLAR;

Yönetmelik hükümlerine göre inşaa edilmemiş binalardan;

            -Projenin eksik veya hatalı olması veyahut Standardlara uygun olmaması hâlinde proje müellifleri;

            -Yapımın eksik veya hatalı olması veya Standardlara uygun olmaması hâlinde ise varsa yapı denetim kuruluşu ve müteahhit firma sorumludur.

            -Sistemin uygun çalışmaması işletmeden kaynaklanıyor ise, bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri doğrudan sorumlu olur.

GÖREV VE YETKİLER;

l       Yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler, projelerin ve uygulamaların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını denetler.

l       Bakanlık, ölçüm ve gider paylaşım belgesi düzenleyecek şirketlere yetki belgesi verir ve bu yetkilendirilmiş şirketleri denetler.

l       Ölçüm ve gider paylaşım belgesi düzenleyecek şirketlere yetki belgesi verilmesi ve yetkilendirilen ölçüm şirketlerinin denetlenmesine ait usul ve esaslar Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak tebliğ ile düzenlenir.

YÖNETMELİĞİN UYGULAMASI İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ;

l       Gider Paylaşımı ile ilgili uygulama:

a) Merkezî ısıtma sistemlerinin işletme giderleri, (%30) Ortak kullanım mahallerinden, sistem kayıplarından ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri, bağımsız bölüm kullanıcılarına kapalı kullanım alanları oranında paylaştırılır.

b) Isının ve sıhhî sıcak suyun bağımsız bölümlerce kullanım giderleri. (%70) Tüketim ölçümlerinde ısı ölçerlerin veya ısı sayaçlarının kullanılması halinde; bağımsız bölümlerdeki ısı tüketimlerinin ölçülmesi suretiyle bulunur.

l       Isıtma ve sıhhî sıcak su tüketimlerini ölçmek için mahaller ölçüm ekipmanları ile donatılır. Kimse buna aykırı hareket edemez veya ölçüm ekipmanlarına müdahale edemez.

l       Isı veya sıhhî sıcak suya ilişkin tüketimleri aylık veya belirli dönemlerde ölçülür.

l       Merdiven sahanlığı, giriş holü, ısıtma merkezleri ve benzeri ortak kullanım mahallerinde, tüketim ölçülmez.

l       Termostatik radyatör vanası kullanılır.

l       Merkezî sistemlerle ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıklarının asgari 15 °C olacak şekilde ayarlanır

l       Aylık veya belirli dönemlerde hazırlanan ısıtma veya sıhhî sıcak su giderlerine ait bağımsız bölüm paylaşım bildirimleri icmali, bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi veya yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri tarafından bina girişindeki ilan panosundan asgari üç gün süre ile liste halinde ilan edilir.

l       Bölgesel ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 20’si asgari ısınma, ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır.

               MEVCUT BİNALARIN DURUMU;

l       Merkezî ısıtma veya sıhhî sıcak su sistemine sahip mevcut binalar, inşaatı devam edip henüz yapı kullanım  izni almamış binalar ve proje değişikliği gerektiren esaslı onarımlar ile mekanik tesisat değişikliği gerektiren binalar için uygulanabilir olan maddeleri uyarınca yapılması gereken iş ve işlemler, bina sahibi veya yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi ile işletmecisi tarafından, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c)  bendi ve geçici 6 ncı maddesi gereğince 2/5/2007 tarihi itibari ile beş  yıl içinde yerine getirilir.