Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
        

 

              Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğünün Görevleri  

 

 1. Mahalli idareleri ve bunları merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek.
 2. Görev alanına giren konularda mahalli idarelerin idari ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak ve bunlara teknik destek sağlamak.
 3. Belediyelerin ve bağlı  kuruluşlarının almış olduğu kamu yararı kararına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 4. Belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının acele kamulaştırma taleplerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek.
 5. Büyükşehir belediyelerine bağlı  olarak kurulan su ve kanalizasyon idarelerine yönetim kurulu üyesi atama onayları  iş ve işlemleri yürütmek.
 6. Büyükşehir belediyelerine bağlı olarak kurulan su ve kanalizasyon idarelerine genel müdür atama iş ve işlemleri yürütmek
 7. Belediyelerin özel kalem müdürü atama izinleri vermek.
 8. Belediyeler ve bağlı kuruluşların genel müdür ,genel sekreter ve yönetim kurulu üyelerini atamak.
 9. 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu  4/1/2002 tarih 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5/1/2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri  Kanunu uyarınca belediyelerin ihaleden yasaklama talepleri doğrultusunda ihaleden  yasaklama işlemlerini yürütmek.
 10. 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 4/1/2002 tarih 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5/1/2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahalli idare birlikleri dışında kalan birliklerin ihaleden yasaklama talepleri doğrultusunda ihaleden yasaklama işlemlerini yürütmek.
 11. İl özel idareleri ve köyler ile üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahalli idare birlikleri dışındaki kalan mahalli idareler bakımından 16/06/2005 tarih ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun gereğince yenileme alanları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 12.  İl Özel idareleri ve köyler ile üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahalli  idare birlikleri dışında kalan mahalli idareler bakımından 3/7/2005 tarih ve 5403 sayılı  Toprak koruma  ve arazi Kullanımı Kanunu gereğince tarım amacı dışında kullanılacak araziler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 13. 02.07.2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel idarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe vergi Gelirlerinden Pay verilmesi hakkında kanun gereğince Mahalli idarelere genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesine    ilişkin işlemlerin yürütülmesinde Türkiye İstatistik Kurumu ,İller Bankası ve Hazine ve Maliye bakanlığı arasında Koordinasyonu sağlamak ve bunula ilgili işlemleri yürütmek.
 14. 02.07.2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine  ve Belediyelere Genel Bütçe vergi Gelirlerinden pay verilmesi Hakkında Kanun gereğince İl özel idare paylarının tahsisine esas olmak üzere belirlenen köy sayılarını İller Bankasına bildirmek.
 15. 5/1/1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamında belediyelerin yurtdışı araç hibeleriyle (ambulans, itfaiye, kurtarma) ilgili işlemleri yürütmek.
 16. 9/6/1994 tarih ve 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun gereğince mezarlıklardan yol geçirme onayları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 17. Belediye kurulması, birleşme ve katılma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 18. İl Özel idareleri ve köyler ile üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahalli idare birlikleri dışında kanal mahalli idare birliklerinin kurulması konusundaki iş ve işlemleri yürütmek.
 19. Belediye ve bağlı kuruluşlarının şirket kurmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 20. İl özel idareleri ve köyler ile üyeleri İl Özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahalli idare birlikleri dışında kalan mahalli idare birliklerinin şirket kurmalarına ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek.
 21. Belediyeler ve bağlı kuruluşları tarafından kurulacak bütçe içi işletmeler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 22. Belediyeler ve bağlı kuruluşları tarafından kurulacak şirket ve bütçe içi işletmelere ilişkin verileri toplamak ve bunları değerlendirmek.
 23. İl Özel idareleri , üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahalli idare birlikleri dışında kalan mahalli idarelerin borçlanma işlemlerini yürütmek.
 24. İl özel idareleri , üyeleri İl özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahalli idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerin yap-işlet-devret modeline ilişkin talepleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 25. Belediyelerin taşınmaz tahsisiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 26. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Demokrasi Sürekli Komitesi ve alt komiteleri ile ulusal heyetin oluşturulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 27. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Ulusal Heyetinin oluşturulması ile ilgili iş ve işlemleri tespit etmek.
 28. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel kurullarına katılım sağlayarak genel kurul gündemini takip etmek.
 29. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Ulusal Heyetinin sekretarya  hizmetlerini yürütmek.
 30. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından ülkemize yapılan izleme ziyaretlerinin programlanması ve uygulanmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 31. Avrupa Birliğine giriş öncesi ve giriş sonrası kullandırılan fonlarla ilgili gerekli araştırmaları yaparak, mahalli idarelerin yararlanabileceği fonları araştırmak ve tespit etmek.
 32. Mahalli idarelerden bu Avrupa Birliği fonlarına müracaat edenlerin iş ve işlemlerini ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde takip etmek; fonların kullanım sonrası takibini yaparak sonuçlarını izlemek.
 33. Görev alanıyla ilgili proje uygulamalarında diğer kurum ve kuruluşlar ile Bakanlık birimleri arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak.
 34. İl Özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahalli idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerin yabancı ülke Mahalli İdareleri  ile kardeş kent ilişki kurma iş ve işlemleri yürütmek.
 35. İl Özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahalli idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerin uluslararası kuruluşlara üye olmaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 36. İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahalli idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerin  uluslararası festivallere katılımıyla ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 37. İl özel idareleri ,üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahalli idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerden yurtdışına ,yurtdışından mahalli idarelere yapılan ziyaretlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 38. İl özel idareleri ve köyler ile üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahalli idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idareler tarafından sunular hizmetlerin standart çalışmalarını yaparak uygulamaya ilişkin iş ve işlemleri takip etmek ve sonuçları izlemek.
 39. Mahalli idarelerin TSE standartları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak.
 40. Mahalli idareler tarafından hazırlanacak faaliyet ve performans raporları hakkında standartları belirlemek.
 41. İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahalli idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerin faaliyet raporları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 42.  İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden oluşan  mahalli idare birliklerine ait İçişleri Bakanlığı tarafından konsolide edilerek gönderilen faaliyet raporlarının, genel faaliyet raporu hazırlanmasına esas teşkil etmek üzere ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 43. 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. Maddesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 44.  İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahalli idare birlikleri dışındaki mahalli idarelerin mali raporlarının konsolidasyonu konusundaki iş ve işlemleri yürütmek.
 45. 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mahalli idare mevzuatı çerçevesinde oluşturulan raporları ilgili mercilere sunmak.
 46. Mahalli idarelerin performans ölçüm kriterinin belirlenmesi ve uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 47. İl Özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahalli idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerin iş ve işlemlerinden istatistiki veri olarak toplanacakları tespit ederek standardını oluşturmak.
 48. İl Özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahalli idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idareler ile ilgili her türlü istatistiki  verileri toplamak, değerlendirmek, raporlamak, ve yayımlamak.
 49. İl Özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahalli idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerin seçilmiş organlarının üyeleri ile ilgili istatistiki çalışmaları yürütmek.
 50. İl Özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahalli idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerin merkezi yönetim bütçesinden mahalli idarelere aktarılacak yardımlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 51. İl Özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahalli idare birlikleri dışında kalan  diğer mahalli idarelerce hazırlanan projelerden  uygun olan yardım taleplerini ilgili bakanlıklara bildirmek ve bu yardımlara ilişkin olarak gönderilen ödeneklerin ilgili mahalli idareye aktarılması için gereken onay işlemlerini yürütmek.
 52. İl Özel idareleri, köyler ile üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahalli idare birlikleri dışında kalan  mahalli idarelere yapılan yardımların tahsis amacına uygun olarak kullanılmaması halinde, tahsis değişikliği  onayı işlemlerini yürütmek,
 53. Ulusal ve uluslararası alanda mahalli idarelerle ilgili gelişmeleri izlemek ve mahalli idareler tarafından sunulan  hizmetleri değerlendirmek.
 54. Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 7. Maddesinin 4. Fıkrasına göre il özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birliklerinin bütçelerinin kurumsal kodlarını belirlemek ve duyurmak.
 55. Turizm alanları etüt çalışmaları ve balıkçı barınakları hakkında mahalli idarelerin görüşünü alarak görüş oluşturmak.
 56. İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahalli idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idareler personelinin norm kadro ilke ve standartları konusundaki çalışmaları yürütmek.
 57. İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahalli idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelere ilk defa memur alım izni iş ve işlemleri yürütmek.
 58. Belediyelerde ilk defa zabıta memuru alım izni iş ve işlemlerini yürütmek.
 59. Belediyelerde ilk defa itfaiye eri alım izni iş ve işlemlerini yürütmek.
 60. Belediyelerin ilave personel istihdam taleplerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 61. İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahalli idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerde istihdam edilen sözleşmeli personelin iş ve işlemlerini yürütmek.
 62. İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahalli idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idare şirketlerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında işçi alım izni iş  ve işlemlerini yürütmek.
 63. Mahalli idareler personelinin  performans ölçütlerini İç işleri Bakanlığı  ile birlikte belirlemek ve bunula ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 64. 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 38. maddesi uyarında büyükşehir veya ilçe belediyelerinde görevlendirilen personelin ikinci görev ikinci görev ücretlerinin   tespitine ilişkin işlemleri yürütmek.
 65. İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahalli idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idareler diğer mahalli idareler personelinin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek; birlik dernek, vakıf, şirket ve benzeri kuruluşların bu kapsamdaki mahalli idare personeline yönelik yapacakları eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli iş ve işlemleri yürütmek.
 66. İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahalli idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idareler de görev yapan personelin görevde yükselme eğitimi ve sınavlarının yapılması konusundaki koordinasyonu sağlamak ve işlemleri yürütmek.
 67. Mahalli idareler ilgili mevzuatı,  genelgeleri ve görüşleri konuları itibariyle derleyerek gerek elektronik ortamda gerekse kitap şeklinde hazırlayarak ilgililerin hizmetine sunmak.
 68. Görev alanıyla ilgili mahalli idareler alanında ihtiyaç duyulan konularda bilgi ve veri derleyerek yayınlamak.
 69. İl özel idareleri ve köyler üyeleri ve il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahalli idare birlikleri dışında kalan mahalli idarelerin yatırım ve hizmetlerin kalkınma planları ile yıllık programlara uygun şekilde yapılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 70. Görev alanıyla ilgili mahalli idareler hakkında sorumlu ya da ilgili olunan  eylem planları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 71. KÖYDES Projesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 72. Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı belirlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 73. Mahalli idare birimlerinin hizmetlerine gönüllü katılımı düzenleyen mevzuattan kaynaklı iş ve işlemleri yürütmek.
 74. Mahalli idarelerin idari vesayet, denetim ve soruşturma ile  İçişleri Bakanlığı görev alanına kalan hususlar hariç olmak üzere diğer görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili konularda TBMM üyeleri tarafından mahalli idarelerin iş ve işlemleri konusunda sorulan yazılı  soru önergelerinin cevaplandırılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 75. Mahalli idarelerin idari vesayet, denetim ve soruşturma ile İçişileri Bakanlığı görev alanında kalan hususlar hariç olmak üzere diğer görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili mahalli idareler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idarelerin kurdukları birliklerce hazırlanan mevzuat metinleri hakkında, bunlar yürürlüğe girmeden önce mevzuat gereği alınması gereken diğer kurum ve kuruluşların görüşleri ile ilgili koordinasyonu sağlamak.
 76. Mahalli idarelerin  idari vesayet denetim ve soruşturma ile İçişleri Bakanlığı görev alanında kalan hususlar hariç olmak üzere diğer görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili diğer bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarından gelen yeni hazırlanacak veya değişiklik yapılacak mevzuat taslaklarına ilişkin görüş bildirmek,
 77. Mahalli idarelerin  idari vesayet, denetim ve soruşturma ile İçişleri bakanlığı görev alanında kalan hususlar hariç olmak üzere diğer görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili yürürlükte olan mahalli idare mevzuatının uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve mevzuat değişikliğine ilişkin önerilerde bulunmak.
 78. Mahalli idarelerin idari vesayet,  denetim ve soruşturma ile İçişleri, Bakanlığı görev alanında kalan hususlar hariç olmak üzere diğer görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili kanun yönetmelik, yönerge ve genelge çalışmalarını yaparak bunların yürürlüğe girmesi için gerekli işlemleri yürütmek.
 79. Mahalli idarelerin idari vesayet,  denetim ve soruşturma ile İçişleri Bakanlığı görev alanında kalan hususlar hariç olmak üzere diğer görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili konularda mahalli idareler mevzuatının  uygulanması hususunda ortaya çıkacak tereddütleri gidermek üzere görüş oluşturmak.